Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

Mei de lêskiste nei de Twirre yn Eastermar

27 maaie

Hjoed sil de BBA del by de groepen 4, 5 en 6 op De Twirre yn Eastermar. Mar de hiele skoalle ûntfangt fan de BBA hjoed de lêskiste dy’t sy fergees krije fan de gemeente Tytsjerkstradiel! Dêr wurdt hjoed út foarlêzen en oer ferteld. De bern mei fragen stelle oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur en har wurk as skriuwer.