Memmedei

12 maaie

Hjoed is it Memmedei. Lit ús alle memmen, bonusmemmen, skoanmemmen, pleechmemmen, styfmemmen en elkenien dy’t mem wurdt óf as mem fielt ekstra yn it sintsje sette! Hasto al in moai kadootsje?

Yn de Afûk-winkel en websjop fynst fansels de moaiste Fryske kadootsjes. Yn ús websjop ha wy alle Memmedeikado’s op in rychje set. Sjoch mar!