Foto: Jacob van Essen

Skoalbesite Dichter fan Fryslân

10 jannewaris

De Dichter fan Fryslân bringt dit skoaljier besites oan in flink tal basisskoallen yn Fryslân om te fertellen oer hoe moai ’t poëzij wêze kin. Hjoed is se op besite yn Burum op CBS ‘Op de hoogte’.