Foto: Boeken fan Fryslân

Sutelaksje Britsum, Jelsum en Koarnjum

28 maaie

Hjoed organisearret Boeken fan Fryslân mei Build and Be in Sutelaksje yn Britsum, Jelsum en Koarnjum! Fan 18.30 oant 21.00 oere de moaiste en nijste Fryske boeken by jo oan ‘e doar!