Sutelaksje Easterein 2019

Sutelaksje De Pein

9 septimber

Kuorbalferiening De Pein sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.