Foto: Martsje de Jong

Sutelaksje Holwert

11 oktober

Muzykferiening Crescendo sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! Wolst ek in Sutelaksje organisearje? Sjoch foar mear ynformaasje op www.boekenfanfryslan.frl.