Boeken fan Fryslân is dé organisaasje foar de promoasje fan it Fryske boek.

Boeken fan Fryslân set him yn foar de lês- en ferkeapbefoardering fan it Fryske boek. Dat dogge wy troch it opsetten fan kampanjes, it organisearjen fan gearwurkingsaktiviteiten en mei projekten lykas de Berneboeke-ambassadeur, de Sutelaksje en Dichter fan Fryslân.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.boekenfanfryslan.nl