De Afûkside fan sneon 16 maart 2024

Boeken fan Fryslan Frije tiid
18 maart 2024
Spesjaal foar de Nationale Boekenweek, dit kear op de tredde sneon fan de moanne yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûk-side. De moanlikse side is dit kear gearstald troch Boeken fan Fryslân en stie fol mei û.o. de moaiste boeketips foar de Boekenweek en ynformaasje oer it Fryske Boekenweekgeschenk.

Hasto gjin Leeuwarder Courant of Friesch Dagblad of hast de krante mist? Download dan hjir de side fan 16 maart 2024.

Mear witte oer it wurk fan de Afûk? Sjoch dan ek ris op dizze website by Oer de Afûk , abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief, of folgje de Afûk op Facebook of Instagram om op ‘e hichte te bliuwen!