Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar july

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 july 2023
Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 is net mear of minder as nûmer 10. Dêrom neame wy it ek de boekeTIP10 en net de boekeTOP10. Ek foar de moanne july ha wy wer mei in moaie seleksje makke!

Sjoch yn ús websjop hokker titels dizze moanne yn ús boeketip 10 steane of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert.  Yn de Afûkwinkel en -websjop fynst altyd it grutste én moaiste assortimint boeken en kado-artikels yn en oer it Frysk en Fryslân foar alle leeftiden.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar july
1) Ien telde ierde stil
2) Joazefine fiert fakânsje
3) De keunst as útwei
4) Op eigen kracht
5) De mooiste plekjes in Friesland
6) de Winskhoed fan Fortunatus
7) Friese terpen in doorsnede – Landschap, bewoning en exploitatie
8) Tomke op fakânsje
9) Naar gelang het noorden
10) De Moanne Nr. 3 2023