Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar maart

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 maart 2024
Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear of minder as nûmer 10. Dêrom neame wy it ek de boekeTIP10 en net de boekeTOP10. Ek foar de moanne febrewaris ha wy wer in moaie seleksje makke!

Sjoch yn ús websjop hokker titels dizze moanne yn ús BoekeTIP10 steane of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert.  Yn de Afûkwinkel en -websjop fynst altyd it grutste én moaiste assortimint boeken en kado-artikels yn en oer it Frysk en Fryslân, foar alle leeftiden.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar maart:
1) Ik wol in bosk op ‘e jierdei
2) Een tussenweg is er niet
3) Winterwetter
4) De Viking vanbinnen
5) Dêr is se dan! En wat no?
6) Alsof ik Cicero zelf was
7) Stinzenplanten in Fryslân
8) Time to momo in Fryslân
9) It libben fan Fimme Lab
10) Lytse Ezel – Jarich syn jierdei