Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar septimber

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 septimber 2023
Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 is net mear of minder as nûmer 10. Dêrom neame wy it ek de boekeTIP10 en net de boekeTOP10. Ek foar de moanne septimber ha wy wer mei in moaie seleksje makke!

Sjoch yn ús websjop hokker titels dizze moanne yn ús boeketip 10 steane of kom ris del yn ús Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert.  Yn de Afûkwinkel en -websjop fynst altyd it grutste én moaiste assortimint boeken en kado-artikels yn en oer it Frysk en Fryslân foar alle leeftiden.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar septimber

1) Skearing en ynslach
2) De Albasten Nimf
3) Friesland – De Friese Elf Steden en omstreken
4) Naozoemerlaand
5) Timen op ‘e tegels
6) Net fiksearre hûs
7) Dingeman krijt wjukken
8) De laatste brieven van H. Titus Brandsma | Reis naar de stilte
9) Boswerk – over het verlies van bomen en bos in Nederland
10) Op eigen houtje