Fakatuere! Haad Underwiis

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
25 maaie 2023
Foar ús team Underwiis sykje wy in Haad Underwiis foar 28-36 oeren wyks. As Haad Underwiis jousto lieding oan it kreative en entûsjaste ûnderwiisteam, yn goede gearwurking mei de fjouwer projektlieders. Do bepaalst de strategyske koers fan it ûnderwiisbelied en ûnderhâldst kontakt mei de partners fan Taalplan Frysk. Wy biede dy in ôfwikseljende baan mei in soad selsstannichheid foar ynearsten in jier, mar mei útsjoch op in fêst tsjinstferbân.  Wurdsto ús nije kollega?

Hasto der nocht oan om mei ús it ferskil te meitsjen foar it Frysk yn it ûnderwiis? Dan hearre wy graach fan dy!

Lês hjir fierder foar mear ynformaasje oer dizze funksje en de sollisitaasjeproseduere.