Ferhaal Nationale Voorleeslunch ek wer yn it Frysk beskikber

Frije tiid Op it wurk
13 septimber 2023
Ek yn 2023 organisearret de Leescoalitie wer in Nationale Voorleeslunch op nasjonale âldereindei. Dy dei falt dit jier op freed 6 oktober. It ferhaal foar de Nationale Voorleeslunch is spesjaal foar dizze dei skreaun troch Ronald Giphart en is, yn gearwurking mei it projekt 'Frysk yn 'e soarch' fan de Afûk ek wer beskikber yn it Frysk.

De Nationale Voorleeslunch, dy ‘t dit jier foar de alfde kear wêze sil, lit sjen dat foarlêzen ek foar âlderein in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. It foarlêzen fan in ferhaal jout ûntspanning en is faak in oanlieding om mei-inoar te praten of oantinkens op te heljen. De Voorleeslunch wurdt organisearre troch de Leescoalitie yn gearwurking mei biblioteken en fersoargingshuzen. Sûnt 2016 wurde de ferhalen fan de Voorleeslunch ek oanbean yn it Frysk.

Mear witte oer de Nationale Voorleeslunch? Sjoch op nationalevoorleeslunch.nl. Foar de Fryske oersetting fan it ferhaal nimst kontakt op mei friesindezorg@afuk.frl. Wurkest yn de soarch? Sjoch dan ek ris op friesindezorg.frl, dêr fynst bygelyks ek de foarlêslunsjferhalen fan oare jierren: klik yn de menubalke boppe yn op de knop ‘fertel ris’ en kies dêrnei yn de linkerkolom ûnder ‘zo kunt u meteen aan de slag’ foar ‘activiteiten’.