Ferhaaltsjes en yllustraasjes socht foar it twadde ‘Grutte Foarlêsboek’

Frije tiid Oer it Frysk
21 desimber 2018
Wy sykje moaie foarlêsferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes foar de twadde ferzje fan It grutte foarlêsboek. Fansels hearre dêr ek moaie yllustraasjes by. Dus kinsto moai skriuwe of tekenje en wolsto meiwurkje oan dit boek? Stjoer dan dyn wurk yn! Foar 1 maaie nei h.vdmeer@afuk.nl. Mear ynformaasje fynst yn de oprop hjirûnder.