© Lia Goené

Fluitsjend troch Fryslân mei it Cohda Kwartet en de Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid
13 augustus 2021
De Alvestêdetocht is al troch in soad minsken ôflein: op redens, op 'e fyts, swimmend, mar noch nea earder fluitsjend.  En dat is no krekt wat de Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries en de fjouwer blokfluitisten fan it Cohda Kwartet dwaan sille. Yn it wykein van 28 en 29 augustus bringe Nyk de Vries en it Cohda Kwartet mei in bysûnder programma fan muzyk en poëzij in besite oan de alve Fryske stêden.

It earste konsert fynt plak op sneontemoarn yn teater De Bres yn Ljouwert. Fia bysûndere lokaasjes lykas it museum Houtstad-IJlst en it ekspedysjeskip fan Willem Barentz yn Harns einiget it selsskip harren tour sneintejûn yn Dokkum.

Konsertrûte
Leeuwarden (zaterdag 28 augustus 10:00 uur)
Sneek (zaterdag 28 augustus 12:15 uur)
IJlst (zaterdag 28 augustus 14:00 uur)
Sloten (zaterdag 28 augustus 16:00 uur)
Stavoren (zaterdag 28 augustus 18:00 uur)
Hindelopen (zaterdag 28 augustus 20:00 uur)
Workum (zondag 29 augustus 10:00 uur)
Bolsward (zondag 29 augustus 11:45 uur)
Harlingen (zondag 29 augustus 13:45 uur)
Franeker (zondag 29 augustus 15:45 uur)
Dokkum (zondag 29 augustus 20:00 uur)

Reservearje fia: https://www.klassiekemuziek.nl/p/15166/cohda-kwartet-en-nyk-de-vries-fluitend-door-friesland.

Dit projekt is yn koaroana-tiid op poaten setten om de poadia nei it publyk ta te bringen en sa foarstellings wer tagonklik te meitsjen. It Fûns Poadiumkeunsten draacht by oan it projekt fia de regeling Balkonscènes.