De Sutelaksje bringt it Fryske boek by dy oan de doar. En ast sa’n aksje mei bygelyks dyn (sport)feriening of muzykkorps organisearrest, kinne jim ek nochris 25% fan de omset yn de klupkas stoarte.

Benijd hoe’t it wurket? Belje of mail mei Ferdinand de Jong: 06-23408605 of mail f.jong479@upcmail.nl. Sjoch foar de oankommende sutelaksjes op Facebook. De sutelaksje is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.