De Sutelaksje bringt it Fryske boek by dy oan de doar. En ast sa’n aksje mei bygelyks dyn (sport)feriening of muzykkorps organisearrest, kinne jim ek nochris 25% fan de omset yn de klupkas stoarte.

Benijd hoe’t it wurket? Sjoch foar alle ynformaasje en/of oanmelden op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.