De Afûk is útjouwer fan it twatalige tydskrift heit&mem. Dêrnjonken ferskine noch in tal nijsgjirrige tydskriften op de Fryske merk.

Foar jonge heiten en memmen is der it tydskrift heit&mem. Yn dat tydskrift fynst ynformative artikels, persoanlike ynterviews en ynspirearjende tips oer bygelyks it meartalich grutbringen fan de bern. Elk jier ferskynt der ek in spesjale lytse heit&mem yn it Taalkado, dat alle poppen krije as se oanjûn wurde by de boargerlike stân. Oan it tydskrift is ek in website keppele en fansels is heit&mem ek aktyf op de ferskate social media. Sykje en folgje heit&mem op Facebook, Twitter, Pinterest en YouTube.

It algemien-kultureel opinyblêd de Moanne ferskynt sân kear jiers en is nijsgjirrich foar elkenien dy’t fan keunst en kultuer hâldt.

Ek nijsgjirrich en sawol digitaal as yn print: Ensafh, Frysk literêr tydskrift.

Sûnt 2019 is der in nij, folslein Frysktalich tydskrift op ‘e merk mei de tapaslike namme De Nije. It tydskrift mei ûnderwerpen út en oer Fryslân mei alle kearen in oar tema, ferskynt fjouwer kear jiers en is te keap yn boekhannels, by Bruna’s, Primera’s en yn supermerken (yn alle gefallen by de Poiesz). Sjoch ek op www.fryskebeweging.frl.