Tomkeradio is der foar bern tusken 2 en 7 jier. De hiele dei binne der ferskes en ferhaaltsjes te hearren op it ritme fan de dei.

Dat betsjut: moarns ferkes en ferhaaltsjes foar de lytskes en middeis ferskes en ferhaaltsjes foar de wat âldere bern. En wa lêst der jûns foar? Tomkeradio fansels! Om bêdtiid hinne binne der in oere lang Tomkeferhaaltsjes te hearren op de online stjoerder. Kinst ek de app downloade.