©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Fyfde etappe ‘Karavaan van de Vriendschap’ rydt troch gemeente Opsterlân

Boeken fan Fryslan Frije tiid
3 maart 2022
Freed 4 maart start de fyfde etappe fan de Karavaan van de Vriendschap yn Beetstersweach wêr’t boargemaster Ellen van Selm om 11.30 oere yn De Buorskip it ‘pact van de vriendschap’ ûndertekenje sil út namme fan de gemeente Opsterlân. Yn gearwurking mei dichter Froukje Reitsema wurdt it gedicht van de Vriendschap foardrûgen. Underweis wurde ferskate minsken ferrast mei in koarte besite fan de karavaan mei muzyk, dûns en poëzy.

Oer de Karavaan van de Vriendschap
Inisjatyfnimmer Simon Vuyk wol hiel Fryslân in besite bringe mei syn bakfyts. Hy fytst mei ûnder oare trûbadoer Bruno Rummler en dûnseressen Colinda Zandberg en Annalies Muurling elke earste freed fan de moanne troch de provinsje. Underweis stiet freonskip sintraal. Spontane moetingen wurde ôfwiksele mei besites oan âldereinsintra, buerthuzen of lokaasjes mei bern, as antwurd op iensumheid yn de maatskippij. Ferhalen fan freonskip wurde fêstlein troch de Afûk en meinommen de wide wrâld yn. Spesjaal haakte Blomkes fan de Freonskip wurde trochjûn.