Foto: Ydwine Scarse

Geart Tigchelaar is de nije Streekdichter fan Noardeast-Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid Oer it Frysk
4 febrewaris 2021
De kommende twa jier rint Geart Tigchelaar yn syn nije funksje as Streekdichter Noardeast-Fryslân alle lêste woansdeis yn ‘e moanne mei in sandwichboerd op ‘e merk fan Dokkum. Op it boerd in gedicht. Fan himsels, fan foargongers en fan oare dichters (dy’t bygelyks yn ‘e omkriten fan Dokkum berne binne).

Mei it ‘merkgedicht’ wol streekdichter Geart Tigchelaar op in orizjinele wize poëzy ûnder de oandacht bringe. Hy kriget dêrfoar stipe fan Ljouwert City of Literature. Woansdei 27 jannewaris ll. begûn Tigchelaar mei in gedicht fan himsels dat hy  foar de Poëzywike 2021 skreau ûnder it tema ‘mei-inoar’.

Lês mear oer Geart Tigchelaar
Lês it gedicht yn de Dockumer Courant
Folgje Geart op Instagram

Geart Tigchelaar is oan de Afûk ferbûn as lesjouwer en skriuwer. Begjin maart ferskynt by útjouwerij Afûk syn nije psychologyske fytsroman ‘OM’.

Op ‘e hichte bliuwe fan projekten en aktiviteiten fan Ljouwert City of Literature? Meld dy oan foar de nijsbrief.