Foto: argyf Afûk, foarlêsmoarn yn de Afûkboekwinkel

Gesellige foarlêsmoarn mei lytse mol

Frije tiid
11 juny 2019
Sneon 8 juny hienen wy fan heit&mem wer in foarlêsmoarn organisearre yn ús moaie Afûkwinkel. Gerda lies foar út it boek Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op de kop skiten hat, Rieneke song in pear ferskes en spile op har gitaar en de bern hawwe droltsjes fan klaai makke foar op de moltsjes dy’t Stephan tekene hie.

De 20 pjutten hienen in prachtige moarn. Wiest der net by? Ein novimber – foar Sinteklaas –  is der wer in foarlêsmoarn!