Heitedei: jou in boek kado

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Frije tiid
30 maaie 2022
Snein 19 juny is it (wer) heitedei. Wij sizze: jou in boek kado en meitsje it ekstra bysûnder mei ien fan spesjale heit-boekelizzers! Hoe leuk is dat? Mar ek foar in oar orizjineel Frysk heitedei-kadootsje giest nei de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk yn Ljouwert of winkelst yn ús websjop. Fansels pakke wy dyn kadootsjes op syn allermoaist foar dy yn!

In selsmakke presintsje fine de measte heiten trouwens ek hiel moai! Miskien kin Tomke dy helpe mei wat ynspiraasje? En op heitenmem.nl fynst in spesjale heitedei-side.

Op ‘e hichte bliuwe fan ús produktoanboed en oar (projekt)nijs fan de Afûk? Meld dy dan oan foar ús moanlikse nijsbrief.