Iepenloftspul Burgum spilet yn 2024 ‘Kening & Kening’

Boeken fan Fryslan Frije tiid
19 july 2023
Iepenloftspul Burgum spilet yn 2024 de famyljefoarstelling Kening & Kening, nei it boek fan Linda de Haan & Stern Nijland. It ferhaal is yn 2000 as berneboekje skreaun troch Stern Nijland en Burgumer Linda de Haan. It boekje is ûnderwilens al yn 12 talen útbrocht en kaam koartlyn foar de 2e kear yn it Frysk út by Utjouwerij Afûk. It ferhaal is hjoeddedei noch altyd aktueel.

It ferhaal
It ferhaal wurdt bewurke ta in iepenloftspul troch regisseur Theo Smedes. It ferhaal giet oer in keninginne dy’t eins wol mei pensjoen wol. Mar har soan de prins is noch net troud en hy hat ek noch gjin partner. Der komme allegearre prinsessen op sicht, dêr’t de prins ien fan útsykje kin. Soe der in geskikte by sitte? As falt de prins net op froulju?

Lokaasje
Der is in prachtich plakje fûn by de Engie Sintrale Burgum. Dêr leit in lyts keninkrykje ferskûle oan de râne fan de Burgumer Mar.

Spyldata
Fan 23 maaie oant en mei 1 juny 2024. De audysjes wurde holden ein septimber 2023. Mear ynformaasje hjiroer is te finen op de webside www.iepenloftspul.nl.