Lokwinske Amarens! Foto: Marten Rottiné

Is dizze slagge-flagge ek foar dy?

Leare & ûnderwiis
10 juny 2021
Hjoed is in spannende dei foar in soad eineksamenlearlingen: bin ik slagge of net. As't slagge bist, wolst dat fansels - lykas Amarens hjir op de foto - oan elkenien witte litte. Wappert er aanst ek by jim oan de flaggestok?

Keapje de slagge-flagge by ýs yn de websjop of kom even del yn de Afûkwinkel yn Ljouwert.

Hinget de flagge by jim oan de gevel? Dan fine wy it moai ast in foto fan de flagge – mei dy derby fansels – dielst op dyn sosjale media mei de hashtag #DVCxAfuk. Sa litst fuortendaliks sjen datst grutsk bist en sa witte wy ek wêr as it feestje is!

Materiaal en formaat
De Fryske slagge-flagge mei de tekst “Jawis! #slagge” is makke fan it doeksoart ‘Poly-Glan’ en hat it formaat 100 x 150 sm. De slagge-flagge is in gearwurking fan Afûk mei de Dokkumer Vlaggen Centrale.