Jou op 15 maart dyn stim oan kultuer!

Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
13 maart 2023
Wenjen, wynmûnen en de wolf... We hearre en lêze der in soad oer yn oanrin nei de Provinsjale Steateferkiezingen op 15 maart. Oer keunst en kultuer giet it folle minder. Bêst frjemd, want minsken kinne net sûnder! Jou dêrom kommende woansdei dyn stim oan keunst en kultuer.

De partijen dy’t it aanst foar it sizzen hawwe, bepale de kommende fjouwer jier hoefolle romte én jild der komt foar in bloeiend kultureel libben yn Fryslân. Der is dus echt wat te kiezen. Lês yn de programma’s fan de politike partijen harren kulturele plannen foar Fryslân en lit dyn stim hearre op 15 maart troch (ek) te kiezen foar keunst, kultuer en taal!

#provincialestatenverkiezingen2023