Krij foar in perioade fan fjirtjin dagen in boekekiste op skoalle mei de nijste Fryske berneboeken foar ûnder-, midden- en boppebou. Besjoch de boeken en skaf se oan as se de muoite wurdich binne. De boekekiste wurdt fergees brocht en wer ophelle troch de Afûk.

Ast fan dy service gebrûk meitsje wolst, nim dan kontakt op mei de Afûk: mail nei Ida Heddema fia ida.heddema@afuk.frl of belje 058-2343086.