Grip biedt in ferskaat oan evaluaasjeynstruminten, dy’t dosinten yn en neist Searje 36 brûke kinne om de Fryske taalûntwikkeling te folgjen. It referinsjeramt Frysk (rrF) is dêrby it útgongspunt.

Mear witte oer it hoe en wat fan it referinsjeramt Frysk? Lês dan fierder op www.grip.frl.