Mei Keimpe de Krokodil op syk nei greidefûgels

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
25 july 2022
Tegearre mei de Afûk hat IVN (Instituut Voor Natuureducatie) dit jier in placemat/sykposter en in boekje ûntwikkele, oanslutend by it tema greidefûgels: ‘Keimpe de Krokodil - Fûgelsop’. De Provinsje Fryslân hat de útfiering fan greidefûgeledukaasje – in ûnderdiel fan it greidefûgelbelied – by IVN Fryslân belein. IVN jout dêr ynfolling oan troch op ferskate manieren bern en folwoeksenen te ynteressearjen foar greidefûgels en socht foar dit projekt de gearwurking mei de Afûk. De kommende wiken sille mear as 120 hoareka- en toeristyske bedriuwen pakketsjes ûntfange mei dêryn it materiaal fan Keimpe; om út te dielen oan (jonge) gasten. Sa hopet IVM de ferwûndering foar dy unike fûgels oan te wakkerjen.

Keimpe de Krokodil
Keimpe belibbet syn aventoeren yn it Frysk. Hy is gek op lêzen, want troch te lêzen kinst de moaiste aventoeren belibje en alderlei dingen ûntdekke. It ferhaaltsje oer Keimpe is yn it Frysk. De ynformaasje om it ferhaal hinne én de sykplaat yn it boekje en achter op de placemat binne meartalich en soargje derfoar dat it pakketsje ynteressant is foar elkenien dy’t yn Fryslân wennet, mar ek foar elkenien dy’t yn Fryslân op besite is.

Fergees pakketsjes
Der binne fergees pakketsjes makke mei de boekjes ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’ en de placemats mei dêrop ynformaasje oer de fûgels, spultsjes, puzels, in stripferhaal en achterop de grutte sykplaat oer greidefûgels. De pakketsjes wurde ferstjoerd nei mear as 120 hoareka- en toeristyske bedriuwen yn nasjonaal park Lauwersmeer, nasjonaal park De Alde Feanen, nasjonaal park Drents-Friese Wold en nasjonaal lânskip De Noardlike Fryske Wâlden. Dy belutsen partners fan IVN sille it materiaal dit seizoen noch útdiele oan (jonge) gasten/dielnimmers. Sa kinne sy op in boartlike wize kennis meitsje mei de Fryske taal en leare oer greidefûgels en harren leefomjouwing.

Bestelle

Ek oare bedriuwen kinne op eigen kosten de pakketsjes hjir bestelle. As sy by it fjild ‘opmerkingen’ oanjouwe dat se belangstelling hawwe foar eksimplaren fan ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’, nimme wy sa gau mooglik kontakt mei harren op.