Poëzieweek 2024

Boeken fan Fryslan Frije tiid
22 jannewaris 2024
Fan tongersdei 25 oant en mei woansdei 31 jannewaris is it wer tiid foar it grutste jierlikse poëzyfeest fan de 'Lage Landen'. Yn de Poëzijwike rinst oeral yn Flaanderen en Nederlân gedichten tsjin it liif: op skoalle, yn de boekhannel en biblioteek, op in poadium, sosjale media of gewoan op strjitte. By de Afûk stiet dizze wike fansels de Fryske poëzy sintraal.

Poëzieweek 2024 stiet yn it teken fan it tema ‘thús’. Resint Gouden Griffel-winner Edward van de Vendel skreau spesjaal foar it jierlikse Poëziegeschenk tsien nije gedichten. Dit ynspirearjende poëzygeskink hjit Kom nog even naar mij kijken straks en is yn dizze tolfde Poëzijwike ek te krijen yn de Afûk-winkel en -webshop; fergees by besteging fan op syn minst € 12,50 oan poëzy.
Fia de Facebook en Instagram fan de Afûk wurde dizze wike in tal moaie Fryske dichtbondels tipt.

De Poëzijwike is in inisjatyf fan Poëziecentrum (Gent) en Poetry International (Rotterdam), yn gearwurking mei in soad literêre partners yn Flaanderen en Nederlân.