Foto: Praat mar Frysk

Nij fan Praat mar Frysk: Fryske ‘wibelders’ foar yn dyn winkel

Oer it Frysk Op it wurk
11 april 2022
Kinne Fryskpraters by dy yn de winkel of bedriuw 'gewoan' Frysk prate? Dan hat Praat mar Frysk wat moais foar dy yn de oanbieding: Frysktalige wibelders! Mei dy wibelders (ek bekend as 'wobblers' of 'schap-stoppers') makkest op in aardige manier dúdlik dat it Frysk by dy wolkom is én litst dyn kassa, baly of winkelskap der ek nochris ekstra mei opfalle.

De wibelders binne te krijen mei de teksten:

Nij!
Oanbieding!
Praat mar Frysk
Frysk is Wolkom
Hjir kinst ek Frysk prate

De wibelders wurde levere ynklusyf befêstigingsmateriaal en binne ienfâldich yn gebrûk. De wibelders binne fergees te bestellen op www.praatmarfrysk.nl/websjop. Wolst mear fan ien bepaalde tekst? Dat kin, stjoer dan efkes in mailtsje mei motivaasje nei: praatmarfrysk@gmail.com.

Stjoer ús in foto fan dyn wibelders
Hawwe de wibelders in plakje by yn de winkel krigen? Lit it ús witte en stjoer ús in berjochtsje mei foto, dan litte wy it wer oan de rest fan de wrâld sjen! Kinst ús fine op Instagram, Facebook en Twitter. Maile nei boppesteand mailadres kin fansels ek!

Foto: Praat mar Frysk