Nij ferskynd: de Moanne nr. 5

Frije tiid Oer it Frysk
4 oktober 2018
Yn nûmer 5 fan dit jier û.o. ynterviews mei byldzjend keunstner B.C. Epker, deputearre Sietske Poepjes en creative director Joris Hoebe en fansels poëzy, kollums, resinsjes, ferhalen en moaie foto's.

de Moanne is ít algemien-kultureel opinyblêd fan Fryslân: los te keap yn de boekhannel of regelmjittich yn de bus mei in abonnemint. Sjoch foar alle ynformaasje en digitale bydragen op http://www.demoanne.nl/.