Foto: Jacob van Essen

Nij gedicht Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid
16 novimber 2022
‘Tongebrekker’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma: ‘In dichter hat ellinde nedich om oer te skriuwen, sizze se. Mar der is ek soks as tefolle kar-út. Foar wa’t it allegear net mear byhâldt, biedt de Dichter fan Fryslân in rymjend oersjoch fan wat der oan nijs út binnen en bûtenlân op ús ôfkommen is de lêste tiid’.

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op dichterfanfryslan.nl.