Nij gedicht Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid
24 desimber 2021
'Klútsjes' hjit it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. It is hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, op de webside fan Omrop Fryslân en yn de spesjale bylage fan de Leeuwarder Courant oer 'ferbining'.

It gedicht is fansels yn it Frysk, mar ek yn de Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse, werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl.

Folgje de Dichter fan Fryslân ek op Facebook!