Nij gedicht fan de Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis
1 oktober 2020
Hjoed publisearre Dichter fan Fryslân Nyk de Vries syn sânde gedicht, diskear oer it tanimmend messebesit op strjitte.

Folle leaver

folle leaver ha ‘k
datst my rekkest mei in wurd

datst my skerp seist wêr’t it op stiet

datst de saak op ‘e spits driuwst
my straal de gek oanstekst

folle leaver

as datst
de nacht ynstapst en – ta spyt
fan alles en iderien –
dyself ferliest
yn in died

dy’tst noait wer
ynlûke kinst

Fansels is der ek in Nederlânske oersetting. Sjoch foar mear gedichten en ynformaasje oer de Dichter fan Fryslân op www.dichterfanfryslan.nl.