Nij gedicht fan de Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid Oer it Frysk
24 maart 2021
Diskear in maitiidsgedicht wêryn’t de Dichter fan Fryslân in relaasje leit tusken bioferskaat en taalferskaat, oer hoe't it yngripen yn it lânskip gefolgen hat foar beide.

Maitiid

Hoefolle wurden ha we noadich
om ús wrâld te beskriuwen?

Hoefolle wrâld ha we noadich
om ús wurden kleur te jaan?

Hoe effen moat it wurde
foar’t we hearre wat we misse?

Juster rûn ik troch it stille fjild
en begriep
dat it wol tiid wie

om de died
by it wurd te dwaan

Sjoch foar mear ynformaasje, aktiviteiten én fansels gedichten fan de Dichter fan Fryslân op www.dichterfanfryslan.nl.