NIJ! heit&mem online hjerst-edysje (e-magazine)

Berneboeke-ambassadeur Frije tiid
10 oktober 2022
Njonken it reguliere tydskrift fan heit&mem dat yn de simmer én yn de winter ferskynd, is der no in ekstra  heit&mem (online) hjerst-edysje! In superleuk nûmer foar elkenien dy't mei de opfieding fan bern fan 0 oant 12 te krijen hat, mei û.o. prachtige hjerstplaten dy’st útprintsje kinst, in Tomkeferhaaltsje, sliepferskes en fansels boeketips.

Gean nei de Afûkwebsjop en klik op de reade bestelknop ‘yn winkelwein’. Nei it bestellen kinst de heit&mem hjerst-edysje downloade. In protte lêswille tawinske!

Mear fan en oer heit&mem op www.heitenmem.nl.