Nije app: It Grutte Foarlêsboek

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
13 july 2020
De app fan It Grutte Foarlêsboek is fernijd. De app is spesjaal foar bern fan alle leeftiden en sit grôtfol mei moaie ferhaaltsjes, gedichtsjes, spultsjes én ferskes.

In hippe heks, in geitsje mei in sikje, fiskje Geart en in famke fan elastyk… Komst se allegear tsjin yn de fernijde app fan It Grutte Foarlêsboek. De ferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes binne in seleksje fan dy út it échte grutte foarlêsboek diel I en diel II, beide suksesfolle boeken mei wurk fan ferskate Fryske skriuwers en yllustratoaren.

De app is fergees te downloaden yn de Google Playstore en de Appstore.