Nije Fryske webside Tiidwurden.frl

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
15 jannewaris 2024
Der is in nije webside foar it Frysk lansearre: Tiidwurden.frl. It doel fan dy webside is alle Fryske tiidwurden mei de Nederlândske oersetting te sammeljen. Sa kinne de tiidwurden maklik fûn wurde. Ideaal foar it ûnderwiis en elkenien dy't de taal leare of ferbetterje wol.

De webside is in inisjatyf fan Henk Schaap út Smellingerlân. Hy wurdt holpen troch redaksjeleden Els Zijlstra-Zijlstra en Klaas Hoekstra. Hja hawwe jierren ûnderfining yn it Frysk ûnderwiis en drage de taal in waarm hert ta.
De side jout tagong ta tûzenen tiidwurden in it Frysk en it Nederlândsk. Se binne tagonklik en praktysk brûkber. Neist bûgingen en foarbylden fan tiidwurden toant de webside de moaiste peareltsjes fan Fryske taalkeunst, lykas skimerjûnje, grimelgrammelje, harsenskrabje, draakjefleane, ferdideldeintsje en noch folle mear.
Elkenien kin meihelpe de website folsleiner te meitsjen, troch noch ûntbrekkende tiidwurden yn te stjoeren. In moai foarbyld fan ‘mei-inoar, foarinoar’.

Sjoch op Tiidwurden.frl