Foto: Boeken fan Fryslân

Nije website foar Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslan
2 novimber 2021
Boeken fan Fryslân is dé organisaasje foar de promoasje fan it Fryske boek. Boeken fan Fryslân set him yn foar de lês- en ferkeapbefoardering fan it Fryske boek. Dat dogge wy troch it opsetten fan kampanjes, it organisearjen fan gearwurkingsaktiviteiten en mei projekten lykas de Berneboeke-ambassadeur, de Sutelaksje en Dichter fan Fryslân. Sjoch foar de measte aktuele ynformaasje op de nije website www.boekenfanfryslan.nl.

Dizze side, ûnderdiel fan de webside fan de Afûk, komt ynkoarten te ferfallen. Fragen? Nim dan kontakt op fia ynfo@boekenfanfryslan.frl.