It brûken fan it Frysk is by in soad gemeenten en oare oerheidsynstellingen yn Fryslân fanselssprekkend. Wêrom soe in gemeente dan taalbelied hawwe moatte en wat heakket in oardering dêroanta?

Op dit stuit wurdt der wurke oan in nije website mei ynformaasje oer taal- en kultuerbelied, best-practices, ynformaasje en advys oer it Frysk by de oerheid. Sjoch ek by Op it wurk.