Op fersyk korrisearje wy dyn Fryske tekst of meitsje wy in oersetting. In 'oneliner' of in komplete webside, alles is mogelijk. Foar mear ynformaasje oer tariven en betingsten kinst kontakt mei ús opnimme. Belje 058-2343070 of mail ynfo@afuk.frl. Kinst fansels ek ynformearje by ien fan de oare beskikbere oersetburo ‘s.