Organisearje ris in sutelaksje

Boeken fan Fryslan Frije tiid
21 oktober 2022
De sutelaksje fan Boeken fan Fryslân is in freonlike en leechdrompelige promoasje-aksje foar it Fryske boek dy't organisearre wurdt yn gearwurking mei pleatslike klups en ferienings. Foar it Fryske boek én foar de dielnimmende ferieningen is it in effektive wize fan gearwurkjen. Fryske boeken wurde promoate en oan ’e man brocht en de ferieningen hâlde dêr in moaie bûssint oan oer.

Nije shirts foar it jeugdteam, dat moaie ynstrumint foar it korps, dat moaiere dekôr foar de toanielútfiering? De measte klups en ferienings kinne wol wat ekstra jild brûke. De sutelaksje biedt sa de kâns om mei in lytse ynspanning (2, 3 oerkes sutelje) de klupkas te spekken.

Hoe wurket it?
Jou jim feriening op fia sutelaksje.nl. Dêrnei planne wy mei jim in datum. Jim soargje foar sutelders en kroaden, wy leverje fergees foldermateriaal en bringe de boeken. Jim sutelje en dêrnei stoarte wy 25% fan wat der ferkocht is yn jim klupkas! Enne, it is ek nochris hiel gesellich en leuk om te dwaan.

Mear witte of oanmelde?
Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.sutelaksje.nl of nim direkt kontakt op mei de koördinator fan de sutelaksjes, Ferdinand de Jong: f.jong479@upcmail.nl of 06-23408605.

De sutelaksje is in projekt fan Boeken fan Fryslân.