Praat mar Frysk by de dokter

Oer it Frysk
21 maaie 2019
Praat mar Frysk gie op besite by Mark Esinger, húsdokter yn Tsjummearum! In pear jier lyn kaam hy fanút Heemstede nei Fryslân om te wurkjen. Wy woenen wolris mei him yn petear oer wêrom’t hy in kursus Frysk docht.

Húsdokter Mark oer de mearwearde fan it Frysk en wêrom’t it belangryk is foar in dokter dat dy ek it Frysk machtich is.