Praat mar Frysk by de ortodontist!

Berneboeke-ambassadeur Frije tiid Oer it Frysk
20 novimber 2020
Praat mar Frysk gie op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?

 

Benijd nei wat Praat mar Frysk noch mear by de ein hat? Tsjek praatmarfrysk.nl!