Praat mar Frysk op de kemping!

Berneboeke-ambassadeur Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
9 july 2020
Anke fan kemping 'De Wigwam' yn Aldemardum bestelde Praat mar Frysk-materiaal om har Fryske gasten sjen te litten dat se har ek op harren fakânsjeadres gewoan yn harren memmetaal uterje kinne. Mar ék om gasten fan bûten Fryslân yn ‘e kunde komme te litten mei it Frysk.

Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei it ferhaal en gienen op ‘e kofje by kemping ‘De Wigwam’! Praat mar Frysk op de kemping!