Foto: Afûk

Sa’n hip Praat mar Frysk mûlekapke wolsto ek!

Frije tiid
4 juny 2020
En dat kin! Se binne te keap yn ús Fryske boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert of te bestellen fia ús websjop.

It Praat mar Frysk mûlekapke is net-medysk, inkeldlaachs en kin útwosken wurde. Wolst dochs leauer in modeltsje mei de Fryske flagge? Dat treft, want dy hawwe we ek! Besjoch (en bestel) ‘m hjir.

Rieplachtsje foar koroana-advizen en -regels altyd de ynformaasje fan de ryksoerheid.