Foto: Anne Woudwijk

Skriuwwedstryd: ferslaan Grutte Pier … mei wurden

Boeken fan Fryslan Frije tiid
23 april 2020
Dit jier is it 500 jier lyn dat de Fryske frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia, better bekend as Grutte Pier, stoar. It berteplak fan Pier is Kimswert en dêr ûntstie it inisjatyf om doarpsgenoat Pier te betinken mei in skriuwwedstryd.

Grutte Pier daget dy út
Skriuw in essay, ferhaal, beskôging, kollum of gedicht oer wat foar Pier it iennichste wie dat telde: FRIJHEID. Hoe’tst dat tema útdjippest, is oan dy; dêr bist alhiel frij yn. Fragen dy’t dy op paad helpe kinne soene: rjochtfeardige Pier syn driuw nei frijheid de wize dêr’t er de striid mei oan gie? Is it terjochte dat de Fryske kriichshear, frijheidsstrider, kaper en seerôver fereare wurdt as in folksheld? Hoe is frijheid belibbe troch de iuwen hinne? Hoe sjocht frijheid derút? Binne wy yn 2020 noch wol frij, as yndividu of as groep? Hoe is dat yn Fryslân, yn Nederlân en wrâldwiid?

Spulregels
Dyn tekst is op syn heechst 1500 wurden lang.
Meist skriuwe yn it Frysk of Nederlânsk.
De ynstjoerings wurde anonym beoardiele.
Alle ynstjoerings wurde bondele yn in boek.
De sjuery bestiet út:
– Willem Schoorstra, skriuwer, û.o. fan it boek oer Greate Pier: Pier – de profesij fan bline Simen.
– Meindert Bylsma, skriuwer, âld-ûnderwizer en Kimswerter.

Foar de winners
De priisútrikking sil om 28 oktober hinne wêze, de stjerdatum fan Pier, yn Hotel Grutte Pier te Kimswert. Earste priis: Tegeltablo besteande út 28 tegels fan Pier, makke troch Sjoukje Tijssen fan FRIEStile te Kimswert. Twadde priis: Oernachting yn Hotel Grutte Pier yn Kimswert foar twa persoanen.

Stjoer dyn bydrage uterlik 1 septimber 2020 yn nei info@friestile.nl.