Sneon 2 april yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad

Boeken fan Fryslan Frije tiid
1 april 2022
Elke earste sneon fan de moanne stiet er yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. In side fol ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én mei nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut. Mei de Afûkside yn de regionale deiblêden wolle wy in breed publyk sjen litte wat wy allegear by de ein hawwe. Dizze kear stiet de side alhiel yn it teken fan de Nasjonale Boekewike fan 9 o/m 18 april.

Njonken ús winkel, websjop en de kursussen Frysk dy’t by in soad minsken wol bekend binne, dogge wy ek noch in hiele protte oare dingen. Sa binne wy bygelyks ek aktyf op it mêd fan taalpromoasje op de wurkflier en meitsje wy metoaden foar it Frysk yn it ûnderwiis. Op de Afûkside presentearje wy alle moannen in seleksje fan produkten en projekten oan de krantelêzers.

Mear witte oer it wurk fan de Afûk? Sjoch dan ek ris op dizze webside by ‘Oer de Afûk‘ en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief om op ‘e hichte te bliuwen.