Subsydzjeregelingen Fryske literatuer iepen

Boeken fan Fryslan Frije tiid Oer it Frysk
27 jannewaris 2023
Fan 23 januari 2023 ôf binne de subsydzjeregelingen Fryske literatuer fan de provinsje Fryslân wer iepen. It giet dêrby om subsydzjes foar it skriuwen, oersetten en bewurkjen, meitsjen fan promoasje foar en útjaan fan Fryske literatuer. De regelingen foar it skriuwen en oersetten en bewurkjen jilde ek foar tonielstikken.

Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan de provinsje Fryslân.