Superhandich: de Oersetter-app!

Boeken fan Fryslan Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
24 maart 2022
Mei de Oersetter-app kinst losse wurden of langere stikken tekst oersette, stavering tsjekke én Fryske synonimen sykje! Hiel handich foar bygelyks in sollisitaasjebrief, in berjochtsje op Instagram of Facebook, in mailtsje, in kaartsje, in reklameboerd yn 'e tún, in Fryske advertinsje, of gewoan in appke oan dyn freonen of famylje!

De Oersetter-app is hielendal fergees en te downloaden yn de Apple appstore en Google Play store!